Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - KVKK

resmi-gazete-kvkk

6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması KanunuKVKK 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

KVKK Kanunun Amacı ve Kapsamı


Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun 2. maddesinde kapsamı belirtilmiştir; Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.


Temel Kavramlar

 • Açık Rıza;
a. Belirli Bir Konuya İlişkin Olması
  b. Rızanın Bilgilendirmeye Dayanması 
  c. Özgür İradeyle Açıklanması
 • Anonim Hale Getirme (Anonimleştirme) 
 • İlgili Kişi 
 • Kişisel Veri 
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi 
  a. Otomatik İşleme 
b. Otomatik Olmayan İşleme 
 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
 • Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Veri Kavramı

Kişisel Veriler

 • Adı Soyadı 
 • Doğum Yeri 
 • Doğum Tarihi 
 • Taşıt Plakası
 • TC Kimlik No
 • Pasaport Numarası 
 • E-Mail Adresi / IP Adresi
 • Parmak İzi
 • Görüntü ve Ses Kayıtları 
 • Özgeçmiş 
 • Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 • Din/Mezhep
 • Siyasi Düşünce
 • Felsefi İnanç
 • Dernek/Vakıf/Sendika Üyeliği
 • Irk / Etnik Köken
 • Sağlık
 • Ceza Mahkumiyeti Verileri
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Cinsel Hayat
 • Biyometrik ve Genetik Veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler


kisisel-verilerin-islenmesi-kvkk

Suç ve Kabahatler

Kanunda (KVKK) 17 ve 18. maddelerde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 135 ila 140. maddeleri arasında yer alan hapis cezası yaptırımlarının uygulanması öngörülmüştür. Kanunda düzenlenen aydınlatma, veri güvenliği, Kurul kararlarının yerine getirilmemesi ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hallerinin ise kabahatler kapsamında değerlendirildiği ve dolayısıyla idari para cezası müeyyidesine bağlandığı ilgili madde gerekçesinde belirtilmiştir.

Suçlar


TCK m.135 

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye (Değişik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.3) “bir yıldan” üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK m.136

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, (Değişik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.4) “iki yıldan” dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


TCK m.138

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde (Değişik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.5) “bir yıldan iki yıla kadar hapis” cezası verilir.


Kabahatler


Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.


Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun - KVKK Geçiş Hükümleri ve Yürürlük

Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin hakları, başvuru, şikâyet, inceleme, veri sorumluları sicili ile suçlar ve kabahatlere ilişkin hükümler Kanunun yayım tarihinden altı ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanuna dayanarak çıkarılacak yönetmelikler bir yıl içinde yürürlüğe konur. Yürürlük öncesinde işlenen kişisel veriler, yayım tarihini takiben iki yıl içinde uyumlu hale getirilir ya da silinir/anonim hale getirilir.


Sorularınız İçin
Av.Onur Özdiker
onur.ozdiker@bg-tek.net

Hiç yorum yok: